1. കംസോത്ഭവം

    സ്ം. കംസ-ഉത്ഭവ

      • നാ. തുവരിമണ്ണ്, ഒരു തരം സുഗന്ധമുള്ള മണ്ണ്
X