1. കഅ്ബ, -ബം

  അറ.

   • നാ. മക്കായിലെ പ്രശസ്തമായ മുസ്ലിം പ്രാര്‍ഥനാമന്ദിരം
 2. ഭം

   • നാ. തെറ്റ്, പ്രമാദം
   • നാ. വീട്
   • നാ. തോന്നല്‍
   • നാ. രാശി
   • നാ. നക്ഷത്രം
   • നാ. ഗ്രഹം
   • നാ. പ്രകാശിക്കുന്നത്
   • നാ. ഇരുപത്തേഴ് എന്ന സംഖ്യ (നക്ഷത്ര സംഖ്യ ഇരുപത്തേഴാകയാല്‍)
X