1. കകുത്സ്ഥന്‍

    സം. കകുത്-സ്ഥ

      • നാ. ഒരു സൂര്യവംശ രാജാവ്
X