1. കകുദ്മതി

  സം. "കാളയുടെ പൂഞ്ഞുപോലെ മാംസളമായത്"

   • നാ. ഒരു വൃത്തം
   • നാ. അരക്കെട്ട്, നിതംബം
   • നാ. പ്രദ്യുമ്നന്‍റെ ഭാര്യ
X