1. കകുദ്മാന്‍

  സം.

   • നാ. പോത്ത്
   • നാ. ഒരു ഔഷധി
   • നാ. കകുത്തോടു കൂടിയത്, കാള
   • നാ. പര്‍വതം, കൊടുമുടിയുള്ളത്
X