1. കകുദ്മി

  സം.

   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. പര്‍വതം
   • നാ. കകുത്തുള്ളത്, കാള
   • നാ. രൈവതകന്‍, രേവതിയുടെ പിതാവ്
X