1. കകുന്ദരം

    സം.

      • നാ. നിതംബത്തിന്‍റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള രണ്ടു കുഴികള്‍
X