1. കകുപ്പ്

  സം. കകുപ്-ഭ്

   • നാ. കൊടുമുടി
   • നാ. ഒരു വൃത്തം
   • നാ. ശോഭ, സൗന്ദര്യം
   • നാ. ദിക്ക് (സൂര്യനെക്കൊണ്ടു പ്രകാശിക്കുന്നത്. വായുവിനേയും ജലത്തേയും വിസ്തീര്‍ണമാക്കുന്നത്)
   • നാ. ചെമ്പകപ്പൂമാല
   • നാ. ഗീതസമ്പ്രദായം
   • നാ. അഴിച്ചിട്ട തലമുടി
X