1. കക്ക

  കല്‍-കായ് "വെള്ളത്തിലെ പാറയില്‍ കായ്പോലെ കിടക്കുന്നത്"

   • നാ. ചിപ്പിവര്‍ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു ജലജന്തു
 2. കക്ക്1

   • നാ. വിക്ക്
   • നാ. ഛര്‍ദി
   • നാ. കോഴി താറാവ് മുതലായവയുടെ കനപ്പ്, കൊക്കല്‍
 3. കക്ക്2

   • നാ. കക്കുവള്ളി
   • നാ. കക്കയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളതും കട്ടിയുള്ള മാംസം പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ പക്ഷികളുടെ പക്വാശയം
   • നാ. കുട്ടികളുടെ ഒരു കളി
 4. കക്ക്3

   • നാ. പിഞ്ച്, ഇളയത്
 5. കാക്ക1

  സം. കാക

   • നാ. ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി
   • നാ. കുടിയിടകളിലെവിടെയും കാനാവുന്ന സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കറുത്ത പക്ഷി. (പ്ര.) കാക്കമലര്‍ന്നു പറക്കുക = സംഭവിക്കാത്തത് സംഭവിക്കുക. കാക്കക്കുളി, കാക്കമുങ്ങല്‍ = പേരിനുമാത്രമുള്ള കുളി. കാക്കക്കൂട്ടില്‍ കല്ലെറിയുക = കൂടുതല്‍ ശബ്ദകോലാഹലത്തിനിടയാക്കുക. "കാക്കയ്ക്കും തന്‍കുഞ്ഞ് പൊന്‍കുഞ്ഞ്" (പഴ.)
   • നാ. കറുത്തവസ്തു
   • നാ. കറുപ്പന്‍
   • നാ. കോങ്കണ്ണന്‍
 6. കാക്ക2

  പേര്‍. കാകാ

   • നാ. അമ്മയുടെ സഹോദരന്‍
   • നാ. ഒരിനം സ്രാവ്
   • നാ. ജ്യേഷ്ഠന്‍ (മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍)
   • നാ. മുസ്ലിങ്ങളില്‍ മുതിര്‍ന്നവരെ പൊതുവെ ബഹുമാനമായി വിളിക്കുന്ന പേര്
X