1. ക്ദണ്ഡമോദകം

    സം. -മോദക

      • നാ. ഖണ്ഡജം
X