1. കമ്പം1

  പ്രാ. ഖംഭ < സം. സ്തംഭ

   • നാ. തൂണ്, സ്തംഭം
   • നാ. വിളക്കിന്തണ്ട്, താരത. കമ്പവിളക്ക്
   • നാ. കഴ, ഞാണിന്മേല്‍ വിളക്കു നിറുത്തുന്ന തൂണ്
   • നാ. വെടിക്കെട്ടിനുള്ള തൂണ്
   • നാ. വെടിക്കെട്ട്
   • നാ. ഒരു ധാന്യം, ചെന്തിന
   • നാ. വടം, കയറ്, താരത. കമ്പ
 2. കമ്പം2

  സം. കമ്പ

   • നാ. പുരപണിയില്‍ ഭിത്തിയുടെവശത്തു ചെയ്യുന്ന ഒരു അലങ്കാരപ്പണി (ഈ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കമ്പ, കമ്പ് എന്നും രൂപങ്ങള്‍)
 3. കമ്പം3

  സം. കമ്പ <കമ്പ്

   • നാ. ഇളക്കം, വിറയല്‍
   • നാ. ഭയം, സംഭ്രമം
   • നാ. ഭ്രാന്ത്
   • നാ. അസംബന്ധം
   • നാ. അത്യധികമായ താത്പര്യം, ഭ്രമം
   • നാ. ഭൂമികുലുക്കം, (പ്ര.) കമ്പം പിടിക്കുക = പരിഭ്രമിക്കുക, കൊതിപിടിപ്പിക്കുക, ഭ്രമം ഉണ്ടാക്കുക
 4. ഖംഭം, കമ്പം

  പ്രാ. ഖംഭ < സം. സ്കംഭ

   • നാ. സ്തംഭം
   • നാ. വിളക്കുകാല്‍
X