1. ഖകാരം

  സം. ഖ-കാര

   • നാ. "ഖ" എന്ന അക്ഷരം
 2. കകാരം

  സം. ക-കാര

   • നാ. "ക" എന്ന അക്ഷരം
 3. ഗകാരം

  സം. ഗ.കാര

   • നാ. "ഗ" എന്ന അക്ഷരം
 4. ഘകാരം

  സം. ഘ-കാര

   • നാ. "ഘ" എന്ന അക്ഷരം
X