1. ഖക്ഖരം

    സം. ഖക്ഖര

      • നാ. ഭിക്ഷുവിന്‍റെ വടി
X