1. ഖഗം

  സം. ഖ-ഗ "ആകാശത്തില്‍ ഗമിക്കുന്നത്"

   • നാ. വായു
   • നാ. പക്ഷി
   • നാ. സൂര്യന്‍
   • നാ. അമ്പ്
   • നാ. മേഘം
   • നാ. എരിക്ക്
   • നാ. നക്ഷത്രം
   • നാ. പരക്കാങ്കഴിവുള്ള ക്ഷുദ്രജീവി
   • നാ. വിട്ടില്‍
   • നാ. ഗ്രഹം
 2. കാകം

  സം.

   • നാ. കാക്ക
   • നാ. ജാതിസൂചകമായ ചിഹ്നം, തിലകം
   • നാ. ഒരളവ്
   • നാ. ഒരുതരം വൃക്ഷം
   • നാ. പുരാതന ഭാരതത്തിലെ ഒരു ജനപദം
X