1. ഖഗമന്‍

    സം. -ഗമ "ആകാശത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍"

      • നാ. ഒരു മുനി
      • നാ. ഗന്ധര്‍വന്‍
X