1. ഖഗശത്രു

    സം. -ശത്രു

      • നാ. ഓരില
      • നാ. പരുന്ത്
X