1. ഖഗാസനം

    സം. -ആസന "സൂര്യന്‍റെ ഇരിപ്പിടം"

      • നാ. ഉദയഗിരി
X