1. ഖഗേന്ദ്രന്‍

    സം. -ഇന്ദ്ര

      • നാ. കഴുകന്‍
      • നാ. പക്ഷിശ്രഷ്ഠന്‍
X