1. ഖഗേശ്വരന്‍

    സം. -ഈശ്വര

      • നാ. ഖഗേന്ദ്രന്‍
X