1. ഖഗ്രാസം

    സം. -ഗ്രാസ

      • നാ. സൂര്യമണ്ഡലത്തെയോ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തെയോ പൂര്‍ണമായി മറയ്ക്കുന്ന ഗ്രഹണം
X