1. ഖചനം

    സം. <ഖച്

      • നാ. രത്നവും മറ്റും പതിക്കല്‍
X