1. ഖചമസന്‍

    സം. ഖ-ചമസ "ആകാശത്തിലെ യജ്ഞീയപാത്രം"

      • നാ. ചന്ദ്രന്‍
X