1. ഖചരം

  സം. -ചര

   • നാ. വായു
   • നാ. പക്ഷി
   • നാ. അമ്പ്
   • നാ. മേഘം
   • നാ. നക്ഷത്രം
   • നാ. ഗ്രഹം
X