1. ഖചരന്‍

  സം. -ചര

   • നാ. സൂര്യന്‍
   • നാ. ദേവന്‍
   • നാ. രാക്ഷസന്‍
   • നാ. ഗന്ധര്‍വന്‍
X