1. ഖചാരി

    സം. -ചാരിന്‍

      • നാ. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
X