1. ഖചിത

  സം. <ഖച്

   • വി. (രത്നം മുതലായവ) പതിക്കപ്പെട്ട, ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട
   • വി. കമ്പിളിനൂല്‍കൊണ്ടു തുന്നിയുണ്ടാക്കിയ
 2. കാചിത്, -ചില്‍

  സം.

   • അവ്യ. കാചന
X