1. ഖജകം

  സം.

   • നാ. കടകോല്‍
 2. ഖജാകം

  സം.

   • നാ. പക്ഷി
X