1. ഖജനാ(വ്), ഖജാന

  അറ.

   • നാ. പണം
   • നാ. സര്‍ക്കാര്‍ധനം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം, ഭണ്ഡാരപ്പുര
   • നാ. പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം
 2. ഖജാന

   • നാ. ഖജനാവ്
X