1. ഖജാഞി

    അറ.

      • നാ. ഖജനാവിന്‍റെ അധികാരിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍
      • നാ. ധനകാര്യത്തിന്‍റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആള്‍
X