1. ഖജ്യോതിസ്സ്

    സം. ഖ -ജ്യോതിസ്

      • നാ. മിന്നാമിനുങ്ങ്
X