1. കോലം1

   • നാ. വേഷം
   • നാ. രൂപം, ആകൃതി, ശരീരം
   • നാ. ഭംഗി, സൗന്ദര്യം
   • നാ. ദേവതകള്‍ പിശാചുക്കള്‍ തുടങ്ങിയവയെ സങ്കല്‍പ്പിച്ചു കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന രൂപം. ഉദാ: തെയ്യക്കോലം
   • നാ. തുണി, വൈക്കോല്‍ തുടങ്ങിയവകൊണ്ടു കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന വികൃതരൂപം, നോക്കുകുത്തി
   • നാ. അരിപ്പൊടി, വെള്ളക്കല്‍പ്പൊടി തുടങ്ങിയവകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചിത്രം. കോലക്കല്ല് = ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് (പൊടിച്ചു കോലം വയ്ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു). കോലംകെടുക = വിരൂപമാകുക. കോലംതിരിയുക = കോലം കെടുക. കോലംതുള്ളല്‍ = കേരളത്തിലെ ഒരു ദൃശ്യകല. കോലം തുള്ളുക = കോലം തുള്ളലിലെന്നപോലെ അടുക്കും മുറയുമില്ലാതെ പെരുമാറുക. കോലമിടുക = 1. വെള്ളക്കല്‍പ്പൊടി, വര്‍ണധൂളികള്‍, പുഷ്പങ്ങള്‍, അരിമാവ് തുടങ്ങിയവകൊണ്ട് അങ്കണത്തില്‍ രേഖാചിത്രങ്ങള്‍ ചമയ്ക്കുക
   • നാ. കോലം വരയ്ക്കുക
 2. കോലം2

   • നാ. കോലത്തുനാട്, കോലസ്വരൂപം
 3. കോലം2

  സം. കോല

   • നാ. കൊടുവേലി
   • നാ. മടി
   • നാ. ആലിംഗനം
   • നാ. തിപ്പലി
   • നാ. നിതംബം
   • നാ. പന്നി
   • നാ. ചങ്ങാടം
   • നാ. ഒരു പര്‍വതം
   • നാ. നെഞ്ച്
   • നാ. ചെവിയം
   • നാ. തുട
   • നാ. ഇലന്തമരം
   • നാ. കുരു
   • നാ. ഒരു രൂപാത്തൂക്കം, ഒരുതോല
 4. ഖഞ്ജഖേടം, -ഖേലം

  സം. ഖഞ്ജ-ഖേട, -ഖേല

   • നാ. കരിങ്കുരുകില്‍
 5. ഖോലം -ലകം

  സം. ഖോല(ക)

   • നാ. തലക്കെട്ട്, തലപ്പാവ്, തൊപ്പി
   • നാ. പുറ്റ്
   • നാ. അടയ്ക്കാത്തോട്
   • നാ. കറിച്ചട്ടി
 6. ഗോലം

  സം. ഗോല

   • നാ. മലങ്കാര
 7. ഘോലം

  സം.

   • നാ. മാര്
   • നാ. നാലിലൊന്നുവെള്ളം ചേര്‍ന്നമോര്
   • നാ. പൊട്ടിയകുടത്തിന്‍റെ കഷണം
X