1. ഖാടി

  സം.

   • നാ. തഴമ്പ്, മറുക്
   • നാ. ശവക്കട്ടില്‍
   • നാ. മൂഢത
   • നാ. താന്തോന്നിത്തം
 2. കടി1

   •   "കടിക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 3. കടി2

   •   "കടിയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 4. കടി3

  കടിക്കുക

   • നാ. ചതി
   • നാ. വായ്തുറന്ന് രണ്ടുതാടികളിലേയും പല്ലുകള്‍ അടുപ്പിച്ച് ഇറുക്കിപ്പിടിക്കല്‍, പല്ലുകൊണ്ടുള്ള മുറിവ്, ദന്തക്ഷതം. കടി ഇടുക = വഴക്കിടുക, കലഹിക്കുക
   • നാ. ചൊറിച്ചില്‍, തരിപ്പ്
   • നാ. കണ്ണുകടി, അസൂയ
   • നാ. പാനീയത്തിന്‍റെ കൂടെ കടിച്ചുതിന്നുന്നതിനായുള്ള ഭക്ഷണസാധനം (ഉപദംശം), ചായയോടോ കാപ്പിയോടോ മറ്റോ കൂടെ കഴിക്കുന്ന പലഹാരം
 5. കടി4

  സം. കടി, -ടീ

   • നാ. വലിയ കടലാടി
   • നാ. തിപ്പലി
   • നാ. കടുകുരോഹിണി
   • നാ. അരക്കെട്ട്, എളി, ശരീരത്തിന്‍റെ മധ്യഭാഗം
   • നാ. ആനയുടെ ചെന്നിത്തടം
 6. കഠി

  സം. കഠീ

   • നാ. കഠന്‍റെ ശിഷ്യ
   • നാ. യജുര്‍വേദത്തിന്‍റെ ഒരു ശാഖ
 7. കാടി

   • നാ. വിനാഗിരി
   • നാ. വെപ്പുകാടി
   • നാ. അരികഴുകിയ വെള്ളം
   • നാ. ധാന്യങ്ങള്‍ പൊടിച്ചു വെള്ളത്തില്‍ കലക്കി കാച്ചിയെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനം
 8. ഖടി

  സം. ഖടീ

   • നാ. എഴുത്തുകല്ല്, ചോക്ക്
X