1. ഗംഗ

  സം. ഗംഗാ

   • നാ. ഒരു ദേവി
   • പ. മ കെങ്ക, ഗങ്കൈ
   • നാ. ഭാരതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യനദി
   • നാ. ഒരു സംസ്കൃതവൃത്തം. (പ്ര.) ഗംഗ ഉണര്‍ത്തുക = വെളുപ്പിനു കുളിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സങ്കല്‍പിച്ചിട്ടുള്ള ജലത്തെ ഉണര്‍ത്താനായി മന്ത്രം ജപ്ക്കുക
 2. കാംഗ

  സം. കാംഗാ

   • നാ. കവടി
 3. ഗാംഗ

  സം.

   • വി. ഗംഗയില്‍ നിന്നുണ്ടായ, ഗംഗയുടേതായ, ഗംഗയെ സംബന്ധിച്ച
X