1. ഗംഗാംബു

    സം. -അംബു

      • നാ. ഗംഗയിലെ വെള്ളം
      • നാ. ശുദ്ധമായ മഴവെള്ളം
X