1. ഗംഗാകാമുകന്‍

    സം. -കാമുക

      • നാ. ഗംഗയുടെ കാമുകന്‍, ശിവന്‍
X