1. ഗംഗാദത്തന്‍

    സം. -ദത്ത

      • നാ. ശന്തനുമഹാരാജാവിനു ഗംഗാദേവിയിലുണ്ടായ പുത്രന്‍, ഭീഷ്മര്‍
X