1. ഗംഗാദ്വാരം

    സം. -ദ്വാര

      • നാ. ഹരിദ്വാരം എന്ന പുണ്യസ്ഥലം
X