1. ഗംഗാധരന്‍

    സം. -ധര < ധൃ "ഗംഗയെ (ശിരസ്സില്‍) ധരിക്കുന്നവന്‍"

      • നാ. ശിവന്‍
X