1. ഗംഗാഭൃത്ത്

    സം. -ഭൃത്

      • നാ. സമുദ്രം
      • നാ. ഗംഗാധരന്‍
X