1. ഗംഗാസുതന്‍

    സം. ഗംഗാ-സുത

      • നാ. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
      • നാ. ഗംഗാപുത്രന്‍, ഭീഷ്മര്‍
X