1. ഗംഗീഭൂത

    സം. ഗംഗീ-ഭൂത

      • വി. ഗംഗയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധമായിത്തീര്‍ന്ന
X