1. ഗംഗോലം

    സം.

      • നാ. ഒരിനം രത്നം, ഗോമേദകം
X