1. ഗംഭീര

  സം.

   • നാ. ഒരു നദി
   • വി. കഠിനമായ
   • വി. ആഴമുള്ള, താഴ്ചയുള്ള
   • വി. മുഴങ്ങുന്ന, ഉച്ചത്തില്‍ ശബ്ദിക്കുന്ന
   • വി. മികച്ച
   • വി. ഗഹനമായ
   • വി. വളരെ ഗൗരവമുള്ള
   • വി. മഹത്ത്വമുള്ള
   • വി. വിസ്തരിച്ചുള്ള
   • വി. ശാന്തമായ
   • വി. ഇടതൂര്‍ന്ന, തിങ്ങിയ
   • നാ. ഇക്കിളിന്‍റെ ഭേദങ്ങളില്‍ ഒന്ന് (മുഴക്കമുള്ള ഒരിനം ഇക്കിള്‍)
X