1. ഗംഭീരക

    സം.

      • വി. വളരെ ആഴത്തിലുള്ള, ഉള്ളാഴമുള്ള
X