1. ഗംഭീരത

    സം. ഗംഭീര-താ

      • നാ. ഗംഭീരമായ അവസ്ഥ, ഗാംഭീര്യം
X