1. ഗംഭീരവേദി

    സം. -വേദിന്‍

      • നാ. ഒരുജാതി ആന, ചെറിയ തരം പീഡകള്‍ പെട്ടന്നറിയുന്നത്
X