1. ഗംഭീരിമ

    സം. ഗംഭീരിമന്‍

      • നാ. ഗംഭീരത
X