1. ഗഗനഗ

    സം. -ഗ

      • നാ. ഗണപതി
      • നാ. ആകാശത്തില്‍ ഗമിക്കുന്നവന്‍, ആകാശസഞ്ചാരി
X