1. ഗഗനചരം

  സം. -ചര

   • നാ. രാശിചക്രം
   • നാ. പക്ഷി
   • നാ. മേഘം
   • നാ. ഗ്രഹം
   • നാ. ചന്ദ്രരാശി
X