1. ഗഗനചരന്‍

    സം. -ചര

      • നാ. അകാശത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍ (ദേവന്‍, ഗന്ധര്‍വന്‍, യക്ഷന്‍, രാക്ഷസന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍)
X